هتل جمشید اصفهان

   TEL: 031-32227108    &  031-32242112

         Email:       mail@hoteljamshid.com